กรรมการสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ พ.ศ. 2559-2560 ทั้งหมด 20 ท่าน

1 นายวสันต์ เคียงศิริ นายกสมาคมฯ
2 นายสุภัค ลายเลิศ อุปนายก
3 นายชาคริต จินดาวัฒน์ อุปนายก
4 นางพราวพิมล ฆนัทวงศ์ศักดิ์ อุปนายก
5 นายกษม พิริยกิจ เหรัญญิก
6 นางสุพัทธี นฤปกรณ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
7 นายธนิต ศรมณี เลขาธิการ
8 นางสาววรทาน เอื้อวิไลจิต ผู้ช่วยเลขาธิการ
9 นางปิยานุช ล้อเธียรประทาน ผู้ช่วยเลขาธิการ
10 นางสาวธนกร วสุตตมรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
11 นายปฏิญญา จิวาลักษณ์ กรรมการบริหาร
12 นายศรัณย์ อธิธนวัฒน์ กรรมการบริหาร
13 นายศิระ ตินทุกะสิริ กรรมการบริหาร
14 นายวิฑูรย์ วงษ์สุทักษ์ กรรมการบริหาร
15 นางทิพาพร สัตยมานะ กรรมการบริหาร
16 นายพุฒิรักษ์ จันทร์ประทีป กรรมการบริหาร
17 นายวรกฤช โตวิกกัย กรรมการบริหาร
18 นางสาววรรณชนก วารุณประภา กรรมการบริหาร
19 นางสาวกรุณา ตริยานนท์ กรรมการบริหาร
20 นายรัชศักดิ์ หาญวรวงศ์ กรรมการบริหาร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: